PSYCHOLOG ONLINE

Umawianie wizyt – w trzech prostych krokach:
1. Skontaktuj się wysyłając wiadomość mail na facebooku https://www.facebook.com/poradnictwo.psychologiczne.online/  lub telefonicznie – 505 633 836 w celu ustalenia terminu 50 minutowego spotkania.
2. Na wskazane w wiadomości zwrotnej konto wnieś opłatę w wysokości 80 zł z dopiskiem w tytule: imię (nick, login skype) dzień i godzina spotkania.
3. Po uzyskaniu potwierdzenia wpłaty otrzymasz w wiadomości login na skype.
ZAPRASZAM!

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH
PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ SPECTRUM
§ 1. Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady świadczenia przez Pracownię Psychologiczną Spectrum (zwaną dalej jako: Usługodawca) usług psychologicznych na rzecz osób fizycznych (zwanych dalej jako: Klienci), przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422.j.t.).
3. Usługodawcą jest Pracownia Psychologiczna Spectrum z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-160), ul. 29 listopada 361 m.1, NIP: 5311274713, REGON: 142949004, www.psychologndm.pl .
4. Wszelkie udostępniane treści stanowią własność Pracowni i są chronione prawami autorskimi. Ich kopiowanie, rozpowszechnianie oraz powielanie bez zgody jest zabronione.
§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów usługi psychologiczne online, polegające na udzielaniu odpłatnych konsultacji psychologicznych.
2. Z usług mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych zobowiązane są przedłożyć pisemną zgodę ich opiekuna prawnego.
3. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Klient oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje postanowienia Regulaminu.
4. Usługodawca świadczy usługi, za pomocą komunikatora Skype.
5. W celu skorzystania z konsultacji Klient powinien posiadać komunikator Skype zainstalowany na komputerze lub urządzeniu przenośnym. Wymagania systemowe niezbędne do korzystania z komunikatora Skype, zostały zamieszczone na stronie dostawcy ww. narzędzia komunikacji, pod adresem elektronicznym: https://www.skype.com/pl .
§ 3. Zawarcie umowy
1. W celu zawarcia Umowy na świadczenie usług online przez Pracownię Psychologiczną Spectrum na rzecz Klienta niezbędne jest:
a. wejście na stronęhttps://www.facebook.com/poradnictwo.psychologiczne.online ,
b. zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu – skorzystanie z usług świadczonych przez Pracownię Psychologiczną jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu,
c. wysłanie wiadomości lub kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu spotkania,
d. zaakceptowanie potwierdzenia gotowości psychologa oraz przyjęcie oferty z warunkami i terminem wykonania usługi online.
2. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania wpłaty za usługę na rachunku bankowym.
3. Pracownia Psychologiczna Spectrum jest związana ofertą w terminie 3 dni roboczych od dnia jej złożenia. W przypadku niedokonania wpłaty przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia oferty na wykonanie usługi online uważa się za odmowę przyjęcia oferty.
4. Umówioną sesję można odwołać lub przesunąć na inny dzień najpóźniej na 24 godziny przed terminem i wówczas opłata może być zwrócona lub zaliczona na poczet sesji w późniejszym terminie. Sesje nie odwołane lub odwołane z mniejszym niż 24 godzinnym wyprzedzeniem podlegają pełnej opłacie.
5. Wpłata za usługę jest jednoznaczna z przyjęciem oferty i zawarciem Umowy oraz z wyrażeniem zgody przez Klienta na świadczenie wybranej usługi.
§ 4. Prawa i obowiązki stron
1. Pracownia Psychologiczna Spectrum:
a. zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi psychologiczne,
b. zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej, obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie,
c. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej,
d. może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
e. w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług w przypadku braku uiszczenia przez Klienta wpłaty,
f. w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
2. Klient:
a. ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług zgodnie z umową i postanowieniami Regulaminu,
b. zobowiązuje się do nieprzesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących powodować uszkodzenie serwisu, oprogramowania oraz urządzeń technicznych z nim związanych,
c. zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej,
d. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Pracownię Psychologiczną Spectrum w zakresie niezbędnym do świadczenia usług online – dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) wyłącznie w celu należytego świadczenia usług i nie są udostępniane osobom trzecim.

3. Wspólne:
a. treść sesji jest poufna – psycholog ani klient nie mogą pod żadnym pozorem ujawniać osobom trzecim treści sesji bez pisemnej zgody obu stron,
b. w szczególności nie jest dopuszczalne nagrywanie bądź rejestrowanie sesji, przez klienta lub psychologa, bez pisemnej zgody obu stron,
c. w pokoju, w którym odbywa się konsultacja (zarówno w gabinecie psychologa jak i klienta) nie może być osób trzecich,
d. istnieje możliwość włączenia do konsultacji innych osób, np. partnera po uzgodnieniu z psychologiem,
e. przypadku podejrzenia zagrożenia życia klienta lub osób trzecich, psycholog może odstąpić od zasady zachowania poufności w celu ochrony życia i zdrowia osób zagrożonych,
f. ujawnienie przez którąkolwiek ze stron treści lub informacji pozyskanych podczas sesji lub wykonanie nagrania sesji, bez pisemnej zgody drugiej strony, może być powodem do dochodzenia przez stronę swoich praw na drodze sądowej.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380).
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.05.2016r.