O MNIE

Posiadam wieloletnie i szerokie doświadczenie zawodowe w pracy jako psycholog.

Praca zawodowa jest dla mnie nie tylko sposobem na życie, ale także pasją – sprawia mi niezwykle dużo radości i satysfakcji.

Lubię się uczyć i poszerzać swoją wiedzę, przebywać wśród ludzi.

Moje doświadczenie zawodowe

 

Jako psycholog w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku oraz w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej prowadziłam terapię indywidualną i grupową pacjentów przewlekle psychicznie chorych, współpracowałam z terapeutami, opiekunami, lekarzami i pielęgniarkami. Do moich obowiązków należało także rozpoznawanie panujących nastrojów wśród pacjentów i przeciwdziałanie zachowaniom niepożądanym, współpracowanie przy tworzeniu planów wsparcia dla pacjentów, pomoc w dobieraniu indywidualnych zajęć terapeutycznych, motywowanie, aktywizowanie mieszkańców Domu.

Będąc psychologiem jednostki wojskowej – konsultantem dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej prowadziłam konsultacje indywidualne i grupowe wśród żołnierzy zawodowych, pracowników wojska, ich rodzin, żołnierzy służby zasadniczej, uczestniczyłam w poborze i zwalnianiu do rezerwy, weryfikowałam żołnierzy do pełnienia służby wartowniczej, prowadzenie szkoleń profilaktycznych (patologie, samobójstwa, narkotyki, alkohol, Hiv & Aids, stres, trudności adaptacyjne, komunikacja, relacje przełożony-podwładny) oraz szkoleń w ramach doradztwa zawodowego dla żołnierzy odchodzących do rezerwy, prowadzenie zajęć z kształcenia obywatelskiego, diagnozowanie i opiniowanie żołnierzy.

Pracowałam także jako bibliotekarz i instruktor kulturalno-oświatowy. Prowadzenie kół teatralnych, pisanie scenariuszy i reżyserowanie przedstawień amatorskich, organizowanie warsztatów letnich dla uczestników (dwutygodniowych, wyjazdowych) oraz czasu wolnego dzieciom i młodzieży w okresie wolnym od nauki, to jedne z najpiękniejszych chwil mojego życia…

 

Wykształcenie

 

Uniwersytet Warszawki Studia Podyplomowe z Psychologii Transportu, uprawniają min. do orzekania o istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Podyplomowe Studium Integralnej Profilaktyki Uzależnień, uprawnia do realizacji programów profilaktycznych oraz prowadzenia działalności i edukacji profilaktycznej w szkołach, placówkach wychowawczych, gminach, itp.

Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie studia wyższe magisterskie na kierunku psychologii.

Odbyte szkolenia

 

Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią – szkolenie PTP.

Mobbing- patologia w służbie. Diagnoza i interwencja – szkolenie MON i DWiPO

Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych w doradztwie zawodowym – szkolenie PTP

Skuteczny HR manager – firma szkoleniowa BERNDSON.

Pierwsza pomoc psychologiczna po zdarzeniach traumatycznych. Debriefing i wsparcie psychologiczne – szkolenie MON i DWiPO

Certyfikat upoważniający do prowadzenia szkoleń w zakresie “Podstawowej wiedzy o HIV & AIDS” w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS – szkolenie Krajowego Centrum ds. AIDS

Test Zdań Niedokończonych Rottera. Interpretacja jakościowa – szkolenie PTP

Rozpoznawanie problemów grupowych – trening zadaniowy – szkolenie MON i DWiPO

Doskonalenie umiejętności prowadzenia warsztatów psychoedukacyjnych z żołnierzami – szkolenie MON i DWiPO

Program Profilaktyczny Debata i Program Profilaktyczny Korekta – szkolenie Stowarzyszenia NOE.

Szkolenia Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

Profilaktyka patologii seksualnych
Praca z rodziną w terapii uzależnień
Wzmacnianie osobowości ucznia