BADANIA NA BROŃ

Psychologiczne badania dla osób posiadających broń i kandydatów ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni, a także:

- inspektorów transportu drogowego

- sędziów, asesorów, kuratorów

- detektywów

- strażników miejskich

- osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

- osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą lub bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

UWAGA!!!

Możliwość umówienia kompletu badań, tzn. psychologiczne, lekarskie, psychiatryczne i okulistyczne – jednego dnia (poniedziałki). Zapraszam!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia Dz. U. Nr 79

z dnia 7 września 2000 poz.898

Badanie psychologiczne i wydanie orzeczenia odbywa się po sprawdzeniu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy itp.) oraz skierowania z policji. Proszę o zabranie na badanie książeczki wojskowej.

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

  • nie mającym ukończonych 21 lat. Wyjątek – osoby, które ukończyły 18 lat a nie przekroczyły 21, mogą starać się o pozwolenie na broń na wniosek właściwego ZO PZŁ (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami)
  • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej
  • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego
  • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych
  • nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, albo wobec, których toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).